1. Tập trung vào tương lai và kết quả

Chúng tôi tập trung vào kết quả. Điều này cho phép chúng tôi đảm bảo tương lai cũng như tạo dựng nền tảng cho những sáng kiến xã hội của công ty.

2. Trách nhiệm và sự bền vững

Chúng tôi hành động một cách cẩn trọng và có trách nhiệm vì lợi ích của cộng đồng và môi trường.

3. Sáng kiến và kiên định

Chúng tôi làm việc theo sáng kiến riêng, với tinh thần trách nhiệm doanh nghiệp và quyết tâm theo đuổi mục tiêu.

4. Cởi mở và tin cậy

Chúng tôi trao đổi các vấn đề quan trọng của công ty một cách kịp thời và cởi mở. Đây là nền tảng tốt nhất cho một mối quan hệ tin cậy.

5. Công bằng

Chúng tôi đối xử công bằng với đồng nghiệp và đối tác kinh doanh, và coi sự công bằng là nền tảng cho thành công của công ty.

6. Sự tin tưởng, uy tín và tính hợp pháp

Chúng tôi chỉ cam kết những gì mà chúng tôi có thể thực hiện, chấp nhận những thỏa thuận mang tính liên kết và tuân thủ pháp luật trong mọi giao dịch kinh doanh.

7. Sự đa dạng

Chúng tôi tôn trọng và khuyến khích sự đa dạng, và coi đó là điều kiện thiết yếu cho sự thành công.